2 lug 2009

Ju studiu deju decretu

giovedì 25 giugno 2009
Di LupoBianco DAL CAPOLUOGO L'Aquila, 24 giugno -
Nun l'eru mai fattu ma dalla notte deju terremotu sò diventatu nu espertu de pulitica, de urdinanze e de decreti.'Na cosa nun so' ancora capitu. Perchè le urdinanze deju governu le tengo ji a retroà aju situ della proteziò civile. ma cuscì è... Ma n'atra cosa sò capitu, che la tilivisiò é meju nun vedella. Te ice tuttu quellu che nun te serve. E de quello che te serve, te lo ice tuttu sbagliatu.Allora sò comenzatu a penzà. Aj'inizziu é stata na fatica!!! A forza de guardà la tilivisiò ju cervellu s'erà arrugginitu tuttu. Però.. 'Na ote che dalle rutelle se ne jita via la ruggine, tuttu ju cerveju ha comenzatu a funzionà meglio e cchiù veloce.Allora so penzatu. Tutti ji jalli cantenu e tutti penzanu solo pè issi, sa che ji frega deji atri. Ji guai so di chi ji tè.Se te guardi la tilivisiò a L'Aquila va tuttu bonu. Ci hanno atu tuttu. Addirittura ci hanno portatu pure in vacanza. Nun sera mai vistu a nisciun'atru terremotu. E questo lo sa tuttu ju munnu: ji aquilani nun tengheno mutivu de lagnasse. Se sinti gli atri italiani so cunvinti che stemo tutti a nu albergu a 5 stelle a pijià ju sole. In più ce refarannu tuttu addirittura sembra le strai de oru. Ji hannu tantu convinti che hannu cuminciatu a di che ji aquilani ci hanno guadagnatu co ju terremotu.Pò ci sta jatru gruppu quiji atri che iceno che ji sordi non basteno, che nun se refanno nè le case nè ji munumenti.Ju primu passo, senza nformamme, é statu quello de penzà du cose in base aji du gruppi:1) Se tengheno raggiò quiji che diceno che nun ce stanno ji sordi.Se fusse cuscì e appoggio ji atri, alla fine me retrovo come Don Farcucciu senza vistiti e co na mani ne nnanzi e una narrete. Co' ju ca_ zu che se refanno le case e gli monumenti anzi se portanu via pure ji uffici e ji posti de lauro.2) Se tengheno raggiò quiji che diceno ce stanno ji sordi.Se tengheno raggiò quisti che iceno che refanno tuttu putirria pure ji bona. Però se strillo co'jatri se pò ottenè quarcosa de cchiù pè la città. O Mejo la città se ripija quello che hannu portatu via in tutti sti anni.Per non remanì come Don Farcucciu, e penzenno che dopo sarria statu troppi tardi pe reconna le pechere, me so ittu e lo so ittu pure aji atri.Intantu partecipo a tutte le manifestazziò perchè ji revoglio L'aquila.Perchè se tingu raggiò quiji de "nu ce stanno ji sordi" arminu provo a sarvamme casema.Se tingu raggiò quiji de "ji sordi ci stannu tutti" me so persu solu un pò de fiatu pe lo strillà. Però so proato a fa recresce nu poco di cchiù la città.Questu perchè ecco nun se parla di russciu o de niro. Ecco se parla de ricustruì L'Aquila che non nè ne roscia nè nera.Perchè la ricustruziò frega solo agli aquilani. Jatri de fore non sapeanu gnentei de stà città. Prima l'aquila nun stea nemmenu alla cartina deju tempu della telivisiò!!! Aju momentu della scossa hannu ittu ma do' ca_zu se troa? Chè stà all'esteru? Po hannu penzatu che ju terremotu s'era sintitu troppu forte a Roma e non potea stà cusci lontanu. So jiti su internette e hannu scoperto che stavamu ecco. Ca_zu hannu ittu, mo' come facemo?Penzemo pure che a vive a L'Aquila ci stemo noiatri, issi fra pocu manco ci penzanu cchiù. L'Aquila anzi é solu nu problema pecchè nun fà quatrà ju bilanciu. Menu se spenne mejo è. Finitu ju primu casinu nun fregherà chiù gnenti a nisciunu.Pè dillo co' poche parole é statu nu peccatu che ju terremoto se sintitu pure in Giappò co ji sismografi. Sennò, vistu che era nu problema, nemmeno lo iceano alla televisiò e nun se sarria cacciatu nemmenu nu centesimu.Quannu so fatti sti discorsi m'hannu ittu che eru cumminista. Che rallenteo chi laorea pè la ricustruziò. Avoglia a faji capì che la pulitica nun c'entrea che ji penzeo solo aju bene de L'Aquila e che le manifestazziò eranu senza bandiere. Comunque tantu hannu ittu, tantu hannu fattu, che alla fine mannu fattu ncazzà e mannu costrettu a studiamme tutti ji decreti e le urdinanze pe poteji fa capi quello che stea a succede.Mannu custrittu a legge!! A mi!!! A mi che me leggeo solu ji jornaletti perchè ci steano le figure!! Penza nu pocu!!! Mannu costrettu a nformamme sopra le cose serie prima de parlà pe non esse preso pè c_lo da tutti ji amici mè.Mannu costrettu addirittura a non vedemme chiù le ballerine alla televisiò ma a perde tempu pe penzà aji ca_zi me.E furtuna che lo so fattu!!! Sapissi quante cose so scoperte!! E tutti quissi che prima parleno come jie lo so raccuntato hanno ittu:non é pussibile. La tilivisiò ice tuttu diversu!ji so rispustu: frejò 'nformate!!! Leggete ji ducumenti nun te cree tuttu quello che te racconneno. La tilivisiò funziona co nojiatri come nu facemo co ji quatranitti picculi. Nu co ji quatranitti pe faji sta boni je raccuntemu nu sacco de cose, ji raccuntemo pure chè isiste la befana. Cuscì fa la televisiò co gli aquilani e ji italiani. Ji taliani sannu che pè L'aquila stannu arrià nu saccu de sordi ma leggennu le urdinanze me sembra diversu.Unu pè pijamme in giru ha provatu ha fa 'na battuta. Ma questa alla fine a fattu vinì ju dubbiu a tutti. La battuta che ha ittu é:se ji teneo raggiò allora se unu tenea 'na casa cò du nummeri catastali una è seconna casa. Vistu quello che diceo ji suju casinu delle seconne case e vistu che ji sordi sembra ce stannu solu pè la prima, se tà capì se stu cristu vò recustrui la parte dò magna o quella a dò caca e dorme. Stu cristu in futuru o magnea o cachea e dormea.Era na' battuta e tuti se sò messi a rie. Ma dopu ha fattu penzà tutti. ha 'nnescatu ju dubbiu. Dopu che nun semo durmitu quarche notte pè ju penzieru che ce potea sta quarche cosa che non jea, se semo organizzati. Se semo organizzati pè studià la questiò.Ce 'ncuntremu tutti ji jorni, tutti 'nzieme sottu aju arberu de piru di fronne alla ex casa de Giovanni pè studià l'urdinanze e pe sarvasse ju futuru nostru. Pè vedè co ji occhi nostri se ce stannu a 'ncu_à.Semo partiti dalla coa perchè penzavamu de fà prima. Perciò semu provatu a legge le urdinanze che tingu ji moduli pe chiede ji sordi pe ricustruì. Pò semo capitu che servea pure ju decretu perchè ji sordi stannu scritti in quistu. Le urdinanze dicono solo come si tingo addoprà quiji stabiliti daju decretu.Ma ce semu subitu accurti pure che quarche atra nun ce quadrea.Non é ancora chiaru, ma mesà, sottu sottu ci sta la frecatura. Semo joranti e ci mettemo tempu pè capì. Ma quarche cosa, che non và, ci stà.Ju modellu delle urdinanze pè chiede ji danni é facile. Se tà mette solo quarche crocetta e rimpì du campi. Quello che nun rescemo a capì e pèrchè pe' ji casi nostri sembra non ci stingo ji posti pe le crocette. N'atra cosa é che leggennu gli articuli sembra che ce reanno solu na parte e no tuttu.Co' ji terremotu ju ghhiù furtunato é statu Pietru. Ha avutu la casa danneggiata ma de classe A.Ha scopertu nell'urdinanza che po pijà massimu 10.000 euro anche se cumprensivi di IVA e progettu. Ma da n'articulu dell'urdinanza sembra che gli sordi per reagli alla gente tingu vinì daju CIPE e daji risparmi che ce stanno se le persone abbandonanu le tende e tornenno alle case. Mo' Pietru, che secondu me é iscitu de testa, gira pè ju campu dicenno a tutti de rentrà cuscì a issu forse quarche cosa gli arriva e é ncazzatu niru co queji degli alberghi che custeno pure de chiu. E j'articulu 10 j'a missi sopra le spalle sè.Giovanni nun tenea na lira e ha fattu nu mutuo al 100%, ci ha fattu rentrà pure ji mobili e ju notaiu, pè nu totale de 200mila euro. Mo tè na casa dà dimulì. Leggennu ji articuli n'giru sembra che po' revenne all'agenzia co nu massimu de 150mila euro.Sembra che ji sordi pè fa questo vingu daji gratta e vinci. Ma se fosse cuscì doppu che ha revennutu tuttu all'agenzia e é statu aiutatu remane co nu debbitu de 50.000 euru e senza casa. Stemo ancora a apprufundì perchè se fosse cusci pe Giovanni sarria drammatica. Ju affittu da pagà e nù debitu de na casa revennutà sottucostu. E tà pure pregà che se venneno sti benedetti gratta e vinci senno ji debitu é ancora chiù rossu. Mo quarcunu dice che forse stemo a studià la prima ipotesi. Ma pe noiatri carta canta. Stemo a comunque a cercà la variazzio pè potè vede se nun ce sta quarche atra cosa sotto. Se nun trovemo la smentita pè giovanni so ca_zi.Pò ci stanno ji dubbi sulle seconde case, che sembranu seconde ma invece so prime. Sembra nu casinu come la so ittà ma me spiegu.Ju fiju de Francu se compratu na casa pè sposasse. ma non c'era ancora jitu perchè ancora nun se sposa. Mò questa chèe è? Se é seconda casa so ca_zi.Ju cognatu de Peppe s'é separatu. S'era recompratu casa ma ancora tenea j'indirizzo vecchiu. Mò questa chèe è? Se é seconda casa so ca_zi. Stu poeracciu nemmeno era riscitu a avè ju scontu dell'iva perchè tenea ancora la prima e quinni nemmeno é scrittu sopra ju attu de compera.Giuseppe tè n'atru dubbiu. Prima era nu signore vivea a nu beju cunduminiu, fore daju centru. A stu cunduminiu però ce steanu du che eranu compratu solo pe ji studenti. Addirittura una era na terza casa. Che tà fà stu poeracciu? Quiji du' tincu già ju problema che hannu persa la prima, penza se vunnu refà la seconda pè la quale sembra nun ce stannu ji sordi. Ju dubbiu è vo vedè che pure Giuseppe tà fa come Giovanni e remanì co ju debitu e senza casa?Stemo pure a cercà de capì che ta' fa Giovanna la figlia de Pietru che lavorea pè gli turisti. Pure su questo ci stà da capì. Nun se capisce perchè, se ci stannu ji sordi, ji stranieri si tingu adottà ji principali munumenti. Infatti ji 44 so ji chiu importanti, basta legge ju elencu. Pe ji atri munumenti chiù picculi nun se ice neinte. Eranu pure tanti, si ice fra 1000 e 2000. Se ice pure che gli danni so pe 3.000 milioni e ce ne stanno, sembra, solu 69.Vo vedè che sta pora figlia ta ji a laorà fore. Vo vedè che all'esteru a Dresda doppu la guerra hannu ricostruito tutta la città storica a partì dalle fotografie e ecco non lo vunnu fà? Diceno che é difficile a recostruì L'Aquila. Eppure a Dresda l'hannu fattu. Mo stemo a penzà che ca_zu ci sta di diverso a L'Aquila pe non potesse fà'. Forse é chiu difficile perchè lL'Aquila é chiù piccola oppure che non se vò fà? E in tar casu vaffanc_lo pure all'economia deju turismu. Quellu che non se po' portà via ci passanu co'na ruspa sopra perchè custa menu.Stemo ancora a laorà, a studià pè capì che stà a succede e se ce stemo a sbaglià. Potete participà tutti anzi é mejo, chiu semo a penzà mejo é. Però nu già stemo 'nnanzi co ju studiu. Allora a chi vo vinì icemo che è meglio che se remette 'mparu prima da solo alla tenda sè. Pò, po' vinì. Sennò perdemo tutti tempu.Però mo gli compagni mè, se stanno a remozzecà ju tutiglio pe' non esse vinuti alle manifestaziò. Pure issi mo icono che chi ci stea non era di nisciunu colore. Se so tarmente cunvinti che mo vunnu pure sapè quannu ci sta la prossima pe potè sveglià gli atri.Se so accorti che chi manifestea eranu solu pori cristi che rivindicheno ju dirittu de esse trattati come quigli atri pori cristi terremutati dell'Umbria, dell'Irpinia e deju Friuli. Chi manifestea vò ricustruì come quissi atri. Non sentisse di ice che gli atri hanno fattu tutto e chiu bellu di prima. Che issi so stati capaci de fallo co' ji sordi e gli aquilani nu so capaci de fallo senza sordi e senza postu de lauru che pure ce voleno portà via co j'articulu 11 dell'ordinanza me sembra della rejjo.Comunque ve aspettemo sottu aju piru pe potè studià. Conviene studià perchè come ice ju cacciavite é na' vitaccia.Scuseteme pè l'Aquilanu 'mperfettu ma ecco tretteca tuttu, e me manca pure ju tempu perchè tengo pure studià. La prossima ote giurò scrierò mejio.Comunque icono che ju terremotu é passatu ma jenotte sè svejiata pure la fajia dejiu Gran Sassu 4.6 alle 22:58:40. Pensete un pò ci hannu riittu pure alla tilivisiò. L'hannu riittu come se ji jorni arrete non avesse trettecatu e erano solu ji aquilani cuscì cacas_ttu da nun volè rentrà alle case!!!!(L'articolo é di solo fantasia, i nomi riportati sono anche essi di fantasia. Coincidenze con fatti veri sono una pura casualità)LupoBianco

Nessun commento:

Posta un commento